Privacy

Dit is het privacybeleid van ZIGT Mediabureau B.V. (Polarisavenue 175, 2132 JJ Hoofddorp) (hierna: “ZIGT”).  ZIGT gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Op deze pagina kun je lezen hoe ZIGT omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website. ZIGT houdt zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelt ZIGT?

 • Contactgegevens: jouw naam en e-mail adres wanneer je je wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief
 • Communicatiegegevens: eventuele verzoeken, recensies, vragen, klachten en andere informatie die wij per e-mail, telefonisch, online of via sociale media van jou ontvangen
 • Gegevens verzamelt via cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Bij het bezoeken van deze website registreert ZIGT gegevens over het gebruik van de website met Google Analytics, Yahoo Analytics en eTracker indien jij ons hiervoor toestemming geeft. Met deze gegevens probeert ZIGT de website voor haar gebruikers te optimaliseren.

Voor niet functionele cookies zullen wij jou altijd voorafgaande toestemming vragen. Ook geldt dat je jouw cookie voorkeuren te allen tijde eenvoudig kunt wijzigen middels de Privacy Manager op onze website. Een uitgebreide beschrijving van de manier waarAlleop ZIGT omgaat met cookies is te vinden op onze pagina cookie-informatie.

Waar worden jouw persoonsgegevens voor gebruikt?

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: ZIGT kan jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van de uitvoering van onze diensten, om jou de informatie te verstrekken die je aanvraagt of om eventuele verzoeken, klachten of vragen te behandelen.

Voor onze gerechtvaardigde belangen: zoals het analyseren van de bezoeken aan en het gebruik van onze website, het verbeteren en ontwikkelen van onze diensten en onze website, het bieden van een betere gebruikerservaring en om jou als klant beter te begrijpen.

Op basis van jouw toestemming: Indien je je aanmeld voor de nieuwsbrief zal ZIGT je periodiek op de hoogte stellen van interessant nieuws en eventuele aanbiedingen. Je kunt je te allen tijde eenvoudig uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting: ZIGT kan jouw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaardcontracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

Delen van jouw persoonsgegevens

Alleen geautoriseerde werknemers van ZIGT hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen (verwerkers) ingeval dat noodzakelijk is voor de levering van onze diensten, bijvoorbeeld voor de interne werking van onze website. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens delen indien wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is of als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht.

Gegevensbewaring

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om je klantenservice te bieden of vragen te beantwoorden), tenzij een langere periode noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te kunnen leven.

Beveiliging

ZIGT neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Google Analytics:

Op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  ZIGT gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit hiervan te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven in de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’. Dit houdt in dat wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Google. Om uw privacy verder te beschermen worden de laatste acht cijfers van uw IP-adres gemaskeerd en delen wij geen gegevens met Google. Ook maken wij geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Jouw rechten

Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de AVG, heb je de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: Op jouw verzoek zullen wij jou kosteloos informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie: Op jouw verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking.
 • Intrekken van toestemming: Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking: Indien van toepassing heb je het recht van ZIGT de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht op gegevenswissing: Indien van toepassing zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht van bezwaar: Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van ZIGT.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien van toepassing zullen wij jou een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is.
 • Recht tot indienen klacht: Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met dit privacybeleid of de AVG worden verwerkt.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant is voor jou, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

Heeft u vragen in verband met ons privacybeleid?

Indien je vragen hebt over ons privacybeleid of jouw rechten wenst uit te oefenen kun je contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens:
Per email: info@zigt.nl
Per telefoon: 023 55 40 650

KvK 341 50 951
BTW NL810149497B01